top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci krátkodobého pronájmu fotoateliéru

mezi smluvními stranami:

FOTOgram, s.r.o., IČ:08274568, se sídlem Mezivrší 1446/29, 140 00 Praha 4 – Braník,

 tel:  604866366, email:  fotogram.atelier@gmail.com,

jakožto provozovatelem

a

nájemcem - fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s provozovatelem smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru za použití online rezervačního systému či jiným způsobem.

Předmět závazkového vztahu 

je pronájem nebytového prostoru - foto a video ateliéru provozovaného na adrese

U Trati 44, Praha 10 - Strašnice, v 1.NP,

s jeho příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účel nájmu

Účelem nájmu je pořízení fotografických snímků, natáčení videí,

pokud není předem dohodnuto jinak.

Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat výhradně k ujednanému účelu.

Nájemce rezervací ateliéru stvrzuje, že:

1. se seznámil s obsahem obchodních podmínek

2.  byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti, které se vážou k poskytnuté službě.

3. je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem ateliéru

pomocí online formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách provozovatele.

Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že:

1. se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí.

1. souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 

Objednávku provede následovně:

Na webové adrese www.fotogram.cz  získá nájemce pomocí tlačítka „rezervovat“

přístup do rezervačního systému.

1.  Zvolí počet hodin, který chce pronajmout

2.  Vybere v online kalendáři z volných hodin požadovaný termín (den a hodinu).

3. Vyplní veškeré osobní údaje (nájemce je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti), do pole

Poznámka uvede fakturační údaje či jiné individuální sdělení.

4. Shrnutí objednávky a výběr způsobu úhrady

5. Po potvrzení tlačítka Dokončit systém vytvoří rezervaci. Stiskem tlačítka Zaplatit bude přesměrován na zabezpečenou platební bránu. Pokud rezervace nebude uhrazena do 30 minut, bude automaticky zrušena.

 

V případě, že nájemce nemůže provést platbu pomocí rezervačního systému pronajímatele, je možné, aby byla nájemci vystavena faktura na cenu pronájmu. Tato faktura má splatnost shodnou se dnem vystavení a nájemce je povinen uhradit ji bez zbytečného odkladu. Cena pronájmu musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 48hodin před zahájením pronájmu. V případě neuhrazení fakturované částky má pronajímatel právo rezervaci bez dalšího upozornění zrušit.

V případě, že není cena pronájmu připsána na účet pronajímatele před plánovaným pronájmem,

vyhrazuje si pronajímatel právo neumožnit nájemci vstup do předmětu pronájmu.

Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

 

Cena pronájmu

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu počtem účastníků uvedeným v ceníku. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit pouze platební kartou přes online platební bránu.

 

Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.).

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv.

Přesunutí rezervace

Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout.

Nový termín je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od data původní rezervace.

Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 72 hodin před plánovaným pronájmem.

 

Storno poplatek

Storno poplatek při zrušení rezervace do 72h před pronájmem činí 50% fakturované částky.

Storno poplatek při zrušení rezervace méně než 72h před pronájmem činí 100% fakturované částky.

 

Vstup do ateliéru

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

Ukončení pronájmu před uplynutím sjednané doby

pronájem může být ukončen:

1. dohodou pronajímatele a nájemce

 2. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy,

zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

 

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 

1. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

2. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu.

Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup. Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

3. Nájemce bere na vědomí, že je ve fotoateliéru přísně zakázáno:
• focení/natáčení pornografického charakteru
• konzumace alkoholických nápojů
• kouření
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
• používání speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.)
• vstupovat do studia s jídlem v neuzavíratelných nádobách
• pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele
• ponechávat děti bez dozoru
• vstup se zvířaty, pokud nebylo dohodnuto s pronajímatelem jinak
• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

4. Nájemce bere na vědomí, že celý prostor je monitorován kamerovým systémem.

5. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

6. Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

7. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

8. Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu. Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

9. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

10. Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

11. Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

12. Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

 

Odstoupení od smlouvy spotřebitele

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese fotogram.atelier@gmail.com.

Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení.

Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

bottom of page